Clique Back no Browser para voltar ou faça Nova PesquisaOutras imagens:
     

Título: 

China

Outros Responsáveis: 

Josef Bomback; Shan Wen Tong; Lily Yuan; Jade Bridge; Li Yao Rong; Huihong Hu; Xiaoyong Chen; Xu Pingxin; Yang Jiansheng; Shan Yunlu; Li He; Bian Liu Niam; Dadon; Li Xinchen; Sisi Chen; Yu Long; Zhou Wang; Wu Man; Huaxia Chamber Ensemble; Thundering Dragon; Chinese Deep South Ensemble; Dayan Ancient Music Association; Nagehu Art Troupe from Tibet; Ensemble Sadiyana; Wu Man and Ensemble

Publicação: 

New York : Ellipsis Arts, cop. 1998

ISRC: 

CD3950; 5229-63590-2

Descrição Física:  3 discos (CD) (ca. 176 min.) : stereo; 12 cm
Notas:  No do Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico
Área:  Tradições Nacionais
Cota:  031.CHI.12223/AC

 
CD-ÁUDIO

FAIXAS* / DESCRIÇÃO:
 Ajuda 
 
Disco 1: «Sounds of our stories»
1.
 
The mountain village peddler / Shan Wen Tong.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Ode to the autumn Wind / The Huaxia Chamber Ensemble.
 02
Excerto de faixa
3.
 
Singing on the fisher boats at dusk / Pan Jing And Ensemble.
 03
Excerto de faixa
4.
 
The rain falls on the leaves of the banana tree / Lily Yuan.
 04
Excerto de faixa
5.
 
Thunder ends the dry season / Jade Bridge.
 05
Excerto de faixa
6.
 
Xiang-Yu removes his armor / The Huaxia Chamber Ensemble.
 06
Excerto de faixa
7.
 
Harvesting the dates / Li Yao Rong.
 07
Excerto de faixa
8.
 
Embroidering flowers on brocade / Huihong Ou.
 08
Excerto de faixa
9.
 
Birds in the forest / Wu Man And Ensemble.
 09
Excerto de faixa
10.
 
Jinzhur / Yu Long.
 10
Excerto de faixa
11.
 
At the yellow crane pavilion / The Huaxia Chamber Ensemble.
 11
Excerto de faixa
12.
 
A merry evening / Xiaoyong Chen.
 12
Excerto de faixa
13.
 
Hard parting at yang guan / Shan Wen Tong.
 13
Excerto de faixa
 
Disco 2: «Many faces»
1.
 
Gongs and drums of the Peking Opera / Thundering Dragon.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Sanpi Winpeng (Melody To Welcome Guests) / The Chinese Deep South Ensemble.
 02
Excerto de faixa
3.
 
The planting song / Professor Xu Pingxin.
 03
Excerto de faixa
4.
 
Guqi / The Dayan Ancient Music Association.
 04
Excerto de faixa
5.
 
Rwezhe (Fiddle Dance) / Nagchu Art Troupe From Tibet.
 05
Excerto de faixa
6.
 
Ox fights tiger / Thundering Dragon.
 06
Excerto de faixa
7.
 
Hasquipicak / The Ensemble Sadiyana.
 07
Excerto de faixa
8.
 
Ossaqning / Dolqun Sapar and Abuqasim Qadir.
 08
Excerto de faixa
9.
 
Xel Xuur melody (The Rising Sun) / Gundenbiliin Yavgaan.
 09
Excerto de faixa
10.
 
Spring / Pan Zhenhua.
 10
Excerto de faixa
11.
 
Achang love song / Yang Jiansheng.
 11
Excerto de faixa
12.
 
Sour Plum / A Chorus Of Old Men From Xiachuang Guizhou Province.
 12
Excerto de faixa
13.
 
Qingge (Love Song) / Mu Tianyan and Yang Zhengping.
 13
Excerto de faixa
14.
 
Under the Panha Tree / The Chinese Deep South Ensemble.
 14
Excerto de faixa
15.
 
Dance of The Yi People / Shan Yunlu.
 15
Excerto de faixa
16.
 
The crying cicada / A Chorus Of Teenage Girls From Xiaohuang Village.
 16
Excerto de faixa
17.
 
Song of the fisherman / Li He.
 17
Excerto de faixa
18.
 
Ne Cham / Nagchu Art Troupe From Tibet.
 18
Excerto de faixa
19.
 
Xel Xuur Melody (A Shaman's Prayer) / Gundenbiliin Yavgaan.
 19
Excerto de faixa
20.
 
Incessantly growing dragon and leaping tiger / Thundering Dragon.
 20
Excerto de faixa
 
Disco 3: «Spirit and wisdom»
1.
 
Yang Guan San Die / Bian Liu Nian.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Cuckoo / Dadon.
 02
Excerto de faixa
3.
 
Ancient poem in three verses / Wu Man And Ensemble.
 03
Excerto de faixa
4.
 
Moving through the streets / The Huaxia Chamber Ensemble.
 04
Excerto de faixa
5.
 
Worshipping the autumn wind / Li Xinchen.
 05
Excerto de faixa
6.
 
Spring arrives on the qin river / Sisi Chen.
 06
Excerto de faixa
7.
 
Song for my father / Yu Long.
 07
Excerto de faixa
8.
 
Mukamu, Free Melody And Dance Music / Zhou Wang.
 08
Excerto de faixa
9.
 
Light yellow willow / The Huaxia Chamber Ensemble.
 09
Excerto de faixa
10.
 
The mantra of Pu'an / Wu Man.
 10
Excerto de faixa
11.
 
Closing ode / The Dayan Ancient Music Association.
 11
Excerto de faixa